XC  Borsk 2013

Paralotniowe Zawody Przelotowe 22-29.06 2013r.

                                                                                             Regulamin  PLP  BORSK

1. CEL
Celem Polskiej Ligi Paralotniowej jest:        
• podnoszenie umiejętności i doświadczenia pilotów poprzez udział w rywalizacji sportowej,
• propagowanie i rozwój paralotniarstwa w różnych regionach Polski,
• wymiana doświadczeń i integracja środowiska paralotniowego,

2. ORGANIZATOR

Organizatorzy  lokalnych edycji 2012:
• Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
• Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego
• Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe
• Karpaty Paragliding Team i Szkoła Parastyle
• Sekcja Paralotniowa Aeroklubu Ostrowskiego i Pat Paragliding Extreme
• Karkonoski Klub Paralotniowy

Kierownik koordynujący rozgrywki Ligi:
• Mariusz Nowacki (reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe) [email protected]

Rada PLP:
• Mariusz Nowacki
• Karolina Kocięcka
• Rafał Kubica
• Michał Gierlach
• Paweł Grzybowski
• Paweł Trzęsowski
• Henryk Zjawin
• Mariusz Wiśniowski
Rada jest odpowiedzialna za decyzje związane ze zmianami regulaminowymi i kierunkami rozwoju na głównym poziomie PLP.


3. SĘDZIA ZAWODÓW

Sędzia główny: Rafał Kubica [email protected]
Sędziowie na poszczególne edycje będą wybierani przez lokalnych organizatorów.


4. CZAS TRWANIA

Każdy Organizator (patrz punkt 2) organizuje jedną edycję PLP z jednym terminem rezerwowym.

W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych rozgrywki odwołuje się. Komunikat potwierdzający termin zostaje wysłany na internetowe forum paralotniowe oraz umieszczony na oficjalnej internetowej stronie ligi sport.psp.org.pl do godziny 9.30 na dzień przed wyznaczonym terminem rozgrywania edycji.


5. MIEJSCE ZAWODÓW

Opisy miejsc rozgrywania konkurencji podane będą bezpośrednio na stronach lokalnych organizatorów lub w komunikatach na stronie PLP.


6. WARUNKI UCZESTNICTWA

• Posiadanie sprawnego sprzętu tj. paralotni, uprzęży, kasku, zapasu, GPS oraz wyczepu holowniczego (dla edycji nizinnych).              
• Posiadanie aktualnych dokumentów upoważniających do latania oraz wymaganych prawem ubezpieczeń.
• Wniesienie opłaty rejestracyjnej − płatnej w dniu rejestracji lokalnemu organizatorowi. Opłata dotyczy jednej edycji PLP (weekendu).        
• Koszty, takie jak: opłaty startowe, dojazd na miejsce zawodów, powrót z tras przelotu – organizują i pokrywają zawodnicy – chyba, że organizator lokalny postanowi inaczej i zapewni to na własny koszt. Informacja o tym będzie umieszczona na stronie organizatora lokalnego.
• Lokalny organizator ma prawo zażądać spełnienia dodatkowych wymagań (np. dodatkowe ubezpieczenie).


7. ODPRAWY

Przed rozpoczęciem konkurencji zostanie powołana Rada Pilotów w składzie: Organizator oraz dwóch zawodników wskazanych przez pilotów biorących udział w rywalizacji.
Rada Pilotów jest ciałem doradczym Organizatora.

Informacje dotyczące zawodów i rozgrywanych konkurencji będą podawane na odprawach.
O ile nie zostanie ustalone inaczej, odprawy odbywają się w dniu rozgrywania konkurencji o godzinie i w miejscu wskazanych komunikatem. Organizator ustala miejsca i terminy kolejnych odpraw. Pilot ma obowiązek zaznajomienia się z informacjami podanymi na odprawach i tablicy ogłoszeń.

Odprawa do konkurencji odbywa się w miejscu startu. Dane dotyczące rozgrywanej konkurencji podawane są na tablicy informacyjnej. Okno startowe może zostać otwarte nie wcześniej niż po 15 minutach od zakończenia odprawy.


8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Piloci biorący udział w zawodach ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za swoje loty podczas zawodów i treningu oraz za sytuacje które mogą wyniknąć z ich powodu.
Przyjmuje się za fakt, że piloci biorący udział w zawodach znają postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.       
Przyjmuje się za fakt, że piloci wypełniający formularz zgłoszenia uczestnictwa tym samym oświadczają, iż posiadają wszelkie wymagane prawem uprawnienia i ubezpieczenia a ich stan zdrowia pozwala na udział w tego typu zawodach.        
W przeciwnym wypadku pilot ma obowiązek odstąpienia od startu.


9. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• Każdy zawodnik musi przestrzegać przepisów dotyczących ruchu lotniczego.
• Skrzydła mogą być użytkowane jedynie w zakresie podanym przez producenta.
• Zawodnicy mają obowiązek informowania organizatora i innych pilotów o sytuacjach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo rozgrywania zawodów.
• Zabronione są manewry niebezpieczne dla innych pilotów lub publiczności. Akrobacja, latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie przepisów i niesportowe zachowanie mogą spowodować dyskwalifikację zawodnika i są zabronione w czasie zawodów.
• Latanie w chmurach jest zabronione.        
• Każdy zawodnik musi używać kasku ochronnego oraz być wyposażony w system hamujący.
• Każdy pilot zobowiązany jest zgłaszać organizatorowi ewentualne obrażenia a także używanie leków mogących mieć wpływ na zachowanie zawodnika w czasie lotów.
• Zakazane jest wykonywanie lotów po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
• Sędzia startowy może przerwać konkurencję w każdej chwili ze względów bezpieczeństwa.


10. SPRZĘT

• Paralotnie i inny sprzęt niezbędny do udziału w zawodach zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.    
• Sprzęt musi spełniać wymagania i normy dotyczące bezpieczeństwa.   
• Organizator ma prawo kontroli paralotni w całym okresie trwania zawodów.
• Paralotnia może mieć balast zrzucany tylko w formie wody. Zawodnik musi unikać wypuszczania balastu w sposób który może przeszkadzać innym pilotom. Balast całkowity łącznie z wyposażeniem dodatkowym i paralotnią nie może przekraczać 33 kg.


11. STOSOWANIE ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI

Wymaga się posiadanie sprawnego telefonu komórkowego. Zaleca się, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy posiadali radia UKF 2 m/70 cm. Organizator wyznaczy częstotliwość podstawową do celów łączności z zawodnikami i obsługą. W czasie trwania konkurencji zawodnicy mają obowiązek prowadzenia cichego nasłuchu na tej częstotliwości. Dopuszcza się wymianę krótkiej korespondencji pomiędzy zawodnikami na częstotliwości organizatora. Zawodnicy mają obowiązek przekazywania za pośrednictwem posiadanych środków łączności wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, w tym także informacji o miejscu i skutkach lądowania w terenie innych pilotów.


12. START

Jeżeli wymaga tego sytuacja, kolejność startu może być ustalana wg. losowania. Dotyczy to startu podczas pierwszej edycji ligi oraz nowych pilotów startujących w kolejnych zawodach. W następnych edycjach obowiązuje kolejność wg. ostatniego, aktualnego rankingu PLP. Wejść na teren startu mogą tylko piloci, którzy są przygotowani do startu (kompletne ubranie i wyposażenie, zapięta uprząż, skrzydło sprawdzone i wpięte w uprząż). Pilot musi wystartować w ciągu 5 minut od wejścia na start. Jeżeli zawodnik nie zdecydował się w tym czasie na start, musi ustąpić miejsca następnemu w kolejce zawodnikowi, a sam przechodzi na koniec kolejki startowej. Dozwolone są kilkukrotne starty w trakcie otwartego okna startowego. Organizator może zamknąć start w warunkach niebezpiecznych. Pilot sam jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o starcie.

Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do startu bez podania przyczyn (w szczególności zapis dotyczy sytuacji w której zachodzi podejrzenie, że kondycja fizyczna zawodnika może mu nie pozwolić na bezpieczne przeprowadzenie lotu).


13. DOKUMENTACJA KONKURENCJI

Sposób dokumentowania konkurencji podawany jest każdorazowo na odprawie startowej. Dokumentowanie przelotów odbywa się za pomocą urządzenia GPS z funkcją zapisu pozycji. Pilot powinien dopilnować, aby zapis lotu odbywał się w sposób ciągły.

Jeżeli nie podano inaczej, w konkurencjach przelotowych obowiązuje następująca procedura dokumentacji:
• Ustawienie czasu rejestracji "time interval" z wartością <= 10 sekund.  
• Zalecane jest wykasowanie poprzedniego trackloga.       
• GPS powinien być włączony przed startem.        
• Jeżeli miejsce lądowania nie jest udokumentowane w sposób wystarczający (np. niemożliwość identyfikacji, niepełny tracklog), zadeklarowany przelot zostanie uznany do ostatniego prawidłowo udokumentowanego miejsca.                       
• Zaliczenie sektora następuje, jeżeli w jego wnętrzu został postawiony przynajmniej jeden punkt trackloga lub linia łącząca ze sobą dwa sąsiednie punkty trackloga przecina się z obwiednią sektora.          
• Nie stosuje się tolerancji błędu wskazania GPS.  
• Pilot zobowiązany jest po powrocie z konkurencji udostępnić sędziemu odbiornik GPS do odczytania przebiegu lotu.
• Organizator może dopuścić przesłanie śladu GPS drogą elektroniczną.


14. POMOC Z ZEWNĄTRZ

Konkurencje powinny być rozgrywane między pilotami bez pomocy i kontroli z zewnątrz. Prowadzenie lub pomoc w wyszukiwaniu noszeń przez osoby i paralotnie niebiorące udziału w zawodach lub inne aparaty latające jest zabronione.


15. POMOC PILOTOM W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Organizatorzy rozpoczną akcję ratunkową, jeżeli piloci nie zgłoszą lądowania w określonym przedziale czasu po zakończeniu konkurencji. W przypadku bezmyślnego i nieuzasadnionego nie powiadomienia organizatorów o bezpiecznie zakończonym locie, wszelkie koszty organizacji i przeprowadzenia akcji ratunkowej pokrywa pilot.            
Wszyscy piloci muszą spakować bezzwłocznie paralotnie po lądowaniu. Niezłożona paralotnia leżąca na ziemi oznacza "potrzebuję pomocy".
Każdy pilot, który zobaczy wypadek lub sygnał wezwania pomocy, musi jak najszybciej poinformować o tym organizatora lub inne osoby, podając miejsce wypadku, ewentualnie krótki opis zdarzenia i kolor paralotni biorącej w nim udział.      
Podczas prowadzenia akcji ratunkowej uprasza się pilotów o prowadzenie tylko koniecznej korespondencji przez radio. 
Zawodnik, który wylądował, aby udzielić pomocy rannemu pilotowi, nie powinien być poszkodowany w punktacji. Decyzję w tej sprawie pozostawia się komisji sędziowskiej.
Koszty akcji ratunkowej i koszty medyczne, które ewentualnie wynikną ponosi pilot.


16. SKARGI I PROTESTY

Skargi i protesty z powołaniem się na punkt regulaminu zawodów, zgłaszane podczas zawodów, muszą być złożone na piśmie i doręczone do organizatora zawodów. W przypadku nie powołania się na konkretny punkt regulaminu, skarga lub protest nie będą rozpatrywane. Skargi powinny być zgłaszane nie później niż w ciągu 24 godzin po opublikowaniu nieoficjalnych wyników i nie później niż w ciągu 1 godz. po wywieszeniu nieoficjalnych wyników, jeżeli w danym dniu rozgrywana jest następna konkurencja. Sędzia zawodów rozpatruje skargę informując o podjętej decyzji zainteresowane strony. Protesty muszą być złożone nie później niż w ciągu 1 godziny po decyzji w sprawie zgłoszonej wcześniej skargi. Opłata za protest wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi w razie oddalenia. Protest rozpatruje Rada Pilotów. Protest musi być rozpatrywany niezwłocznie.


17. SKARGI I PROTESTY NA POZIOMIE LIGII KRAJOWEJ

Zawodnikom przysługuje prawo składania skarg i protestów na nieprawidłowości stwierdzone na poziomie klasyfikacji generalnej PLP. Skarga musi wpłynąć do sędziego głównego nie później niż 3 dni po opublikowaniu nieoficjalnych wyników. Sędzia główny rozpatruje skargę niezwłocznie. Protest musi być złożony w terminie 3 dni od dnia odrzucenia skargi. Złożenie protestu podlega opłacie 100 zł na konto podane przez organizatora. Protesty nieopłacone nie będą rozpatrywane. W przypadku oddalenia protestu opłata nie podlega zwrotowi i jest przekazywana na fundusz nagród. Protest musi zostać rozpatrzony w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia. Protest rozpatruje Rada PLP.


18. KARY

Standardowe punkty karne wynoszą 20% punktów zwycięzcy danej konkurencji. Jeżeli w wyniku nałożenia kary wyliczono wartości ujemne zawodnik otrzymuje 0 (zero) punktów za konkurencje. O wysokości kary decyduje sędzia zawodów.                  
• Latanie w chmurach - 0 punktów za konkurencję.           
• Nieprzestrzeganie kierunku krążenia w rejonie startów – punkty karne lub zero punktów za konkurencję.
• Latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie zasad zawartych w regulaminie lub zasad fair play - punkty karne lub zero punktów za konkurencję, lub dyskwalifikacja.        
• Spowodowanie kolizji w powietrzu - punkty karne lub zero punktów za konkurencję.
• Modyfikacja trackloga przed oddaniem go do weryfikacji – dyskwalifikacja z zawodów.
• Naruszenie stref zakazanych podanych na odprawie do konkurencji – zero punktów za konkurencję.
• Brak przekazania Organizatorowi informacji o wylądowaniu w terminie wskazanym na odprawie 20% punktów zwycięzcy.             
• Nieudostępnienie Organizatorowi sprzętu do kontroli – dyskwalifikacja.


19. WAŻNOŚĆ KONKURENCJI

Konkurencja jest ważna, gdy co najmniej 20% zawodników startujących do zadania osiągnie dystans minimalny. Okno startowe musi być otwarte przez czas umożliwiający wszystkim zawodnikom start do konkurencji. Minimalny czas otwarcia okna startowego zostanie podany na odprawie przed konkurencją.


20. WAŻNOŚĆ EDYCJI

W przypadku rozegrania zawodów, podczas których nie odbyła się żadna konkurencja lub odbyły się konkurencje nieważne, to edycję uważa się za nierozegraną i można ją rozegrać ponownie w terminie rezerwowym.


21. PUNKTACJA

Punkty za konkurencję naliczane będą przy pomocy programów FS lub SeeYou. Obowiązują następujące ustawienia:
• Dystans minimalny: 7 km. Nominalny nie mniejszy niż 20 km.
• Wersja formuły: GAP 2011
• Piloci z identycznym wynikiem będą umieszczani zgodnie z sumą punktów we wszystkich konkurencjach.
• Do wyników końcowych liczone będą dwie najlepsze z każdych trzech kolejno rozegranych konkurencji - np. jeżeli rozegramy 6 konkurencji, będą liczone 4 najlepsze konkurencje pilota.

Punktacja drużynowa będzie naliczana jako suma punktów 3 najlepszych zawodników drużyny w danej konkurencji.

W roku 2012 będzie prowadzona klasyfikacja w następujących klasach:
• „klasa Serial”  wszystkie paralotnie certyfikowane.
• „klasa Sportowa” - paralotnie z atestem EN C, DHV 2, Afnor Standard, CEN C lub niższym
• „klasa Rekreacyjna” - paralotnie z atestem EN B, DHV 1-2, CEN B lub niższym

W przypadku, jeżeli paralotnia posiada różne dopuszczenia decydującym jest w kolejności:
1. atest EN
2. atest DHV
3. atest CEN
4. atest AFNOR
Przy problemach z ustalaniem klasy skrzydła, decyzję podejmuje sędzia.

W przypadku, gdy dany rozmiar skrzydła nie posiada certyfikatu, kierownik zawodów może przyporządkować go do danej klasy zgodnie z najwyższą oceną certyfikacyjną innych rozmiarów.

Prowadzi się oddzielną klasyfikacje kobiet oraz klasyfikację drużynową.

W skład drużyny muszą wchodzić minimum 3 osoby. Do klasyfikacji zalicza się wyniki trzech najlepszych osób z drużyny. Punkty zawodnikom będą naliczane od momentu zgłoszenia drużyny. W przypadku dołączenia osoby do drużyny w trakcie trwania zawodów, punkty dodatkowej osoby będą dodawane do wyników drużyny od momentu zgłoszenia osoby.


22. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW

Rejestracja zawodników będzie prowadzona na stronie sport.psp.org.pl lub na stronie internetowej przez lokalnego organizatora oraz bezpośrednio przed zawodami.

Organizator ma prawo odmówić rejestracji zawodnika bez podania przyczyn.


23. KONKURENCJA OBSZAROWA

Konkurencja odległościowa w zadanych obszarach (Distance Task Area Assigned TDT/AA): Organizator wykłada kilka obszarów np. o kształcie koła i promieniu 5 km oraz określa kolejność, w jakiej mają zostać odwiedzone. Następujące po sobie obszary są rozłączne. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować, odwiedzić wyznaczone obszary w podanej kolejności, pozostawić w nich przynajmniej jeden punkt trackloga oraz dolecieć do mety pokonując jak największą odległość. Do pomiaru odległości z każdego obszaru wybiera się tylko jeden punkt trackloga, w taki sposób, że rozpinają najdłuższą trasę. Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety przyjmuje się dystans o 10% większy niż wynika z pomiaru.        

Konkurencja prędkościowa w zadanych obszarach (Assigned Speer Task Area Assigned ST/AA): Warunki wyjściowe są identyczne jak w przypadku TDT/AA. Organizator określa dodatkowo czas przeznaczony na wykonanie zadania (Designated Time). Zwycięzcą zostaje pilot, który uzyskał największą prędkość po upływie wyznaczonego czasu (odległość w wyznaczonym czasie). Prędkość zawodników, którzy pojawili się na mecie po upływie wyznaczonego czasu wylicza się na dwa sposoby: przyjmując do obliczeń całkowity dystans zawodnika i czas jaki zajęło jego pokonanie, bądź przyjmując do obliczeń dystans osiągnięty w chwili upływu wyznaczonego czasu oraz ten wyznaczony czas. Z tych sposobów obliczenia prędkości wybiera się wartość korzystniejszą dla pilota.