XC  Borsk 2013

Paralotniowe Zawody Przelotowe 22-29.06 2013r.


Regulamin XC OPEN BORSK1. Cel

• podnoszenie umiejętności i doświadczenia pilotów poprzez udział w rywalizacji sportowej,
• propagowanie i rozwój paralotniarstwa
• wymiana doświadczeń i integracja środowiska paralotniowego,


2. Oganizator

Kierownik koordynujący XC Open Borsk, PLP: 
• Glide Club Gdynia (reprezentujący Artur Frankowski)  [email protected]

Rada:

Rada XC Open Borsk zostanie wybrana z pośród pilotów w pierwszym dniu zawodów. Składać się będzie z 3 osób
Rada jest odpowiedzialna za decyzje związane ze zmianami regulaminowymi , bezpieczeństwem zawodów i rozpatrywaniem protestów


3. Sędzia zawodów

  Sędzia główny będzie sprawdzał poprawność zgłoszonych lotów i jest partnerem do odpowiedzi na problemy techniczne uczestników. Sędzią Głównym zawodów  będzie osoba wyznaczona przez PSP.


4.  Czas trwania zawodów: 22.06-29.06.13
Organizator (patrz punkt 2) organizuje XC Open Borsk
W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych rozgrywki odwołuje się. Komunikat potwierdzający termin zostaje wysłany na internetowe forum paralotniowe oraz umieszczony na oficjalnej internetowej stronie zawodów do godziny 9.30 na dzień przed wyznaczonym terminem rozgrywania edycji. 

5.  Miejsce zawodów

Borsk: 53°57.105'N, 17°56.586'E


6. Warunki uczestnictwa

• Posiadanie licencjonowanego i sprawnego sprzętu tj. paralotni, uprzęży, kasku, zapasu, oraz wyczepu holowniczego
• Posiadanie aktualnych dokumentów upoważniających do latania ( wraz z H) oraz wymaganych prawem ubezpieczeń. 
• Wniesienie opłaty startowej w momencie wpisania na listę uczestników przelewem na konto:

Pilot będzie mógł zdecydować czy chce tylko brać udział w XC Open Borsk , czy też dodatkowo w PLP edycja w Borsku.


7. Koszty

Koszt uczestnictwa w zawodach- 200zł

Opłata startowa zawiera wpisowe na zawody oraz holowanie. Inne opłaty takie jak: dojazd na miejsce zawodów, powrót z tras przelotu, zakwaterowanie i wyżywienie – organizują i pokrywają zawodnicy – chyba, że organizator lokalny postanowi inaczej i zapewni to na własny koszt. Informacja o tym będzie umieszczona na stronie organizatora.


8.Odprawy

Przed rozpoczęciem konkurencji zbierze się Rada Pilotów mająca na celu ustalenie aktualnych warunków pogodowych i możliwości przeprowadzenia konkurencji. Rada Pilotów jest ciałem doradczym Organizatora.

Informacje dotyczące zawodów i rozgrywanych konkurencji będą podawane na odprawach.
O ile nie zostanie ustalone inaczej, odprawy odbywają się w dniu rozgrywania konkurencji o godzinie i w miejscu wskazanych komunikatem. Organizator ustala miejsca i terminy kolejnych odpraw. Pilot ma obowiązek zaznajomienia się z informacjami podanymi na odprawach i tablicy ogłoszeń. Siedzibą Rady Pilotów i odpraw jest budynek dawnych koszar znajdujący się przy pasie startowym  :http://trzyswierki.com.pl/


9.Odpowiedzialność

Piloci biorący udział w zawodach ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za swoje loty podczas zawodów i treningu oraz za sytuacje które mogą wyniknąć z ich powodu. 
Przyjmuje się za fakt, że piloci biorący udział w zawodach znają postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania. 
Przyjmuje się za fakt, że piloci wypełniający formularz zgłoszenia uczestnictwa tym samym oświadczają, iż posiadają wszelkie wymagane prawem uprawnienia i ubezpieczenia a ich stan zdrowia pozwala na udział w tego typu zawodach oraz , że ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny.
W przeciwnym wypadku pilot ma obowiązek odstąpienia od startu.


10.Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

• Każdy zawodnik musi przestrzegać przepisów dotyczących ruchu lotniczego.
• Paralotnie mogą być użytkowane jedynie w zakresie podanym przez producenta.
• Zawodnicy mają obowiązek informowania organizatora i innych pilotów o sytuacjach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo rozgrywania zawodów.
• Zabronione są manewry niebezpieczne dla innych pilotów lub publiczności. Akrobacja, latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie przepisów i niesportowe zachowanie mogą spowodować dyskwalifikację zawodnika i są zabronione w czasie zawodów.
• Latanie w chmurach jest zabronione.
• Każdy zawodnik musi używać kasku ochronnego oraz być wyposażony w system hamujący.
• Każdy pilot zobowiązany jest zgłaszać organizatorowi ewentualne obrażenia a także używanie leków mogących mieć wpływ na zachowanie zawodnika w czasie lotów.
• Zakazane jest wykonywanie lotów po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających. (Piloci będący pod ich wpływem są automatycznie skreślani z listy startowej w danym dniu)

- Każde naruszenie stref jest równoważne z dyskfalifikacją zawodnika w danym dniu zawodów

• Sędzia startowy może przerwać konkurencję w każdej chwili ze względów bezpieczeństwa.


11. Sprzęt

• Paralotnie i inny sprzęt niezbędny do udziału w zawodach zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. 
• Sprzęt musi spełniać wymagania i normy dotyczące bezpieczeństwa. 
• Organizator ma prawo kontroli paralotni w całym okresie trwania zawodów. 
• Paralotnia może mieć balast zrzucany tylko w formie wody. Zawodnik musi unikać wypuszczania balastu w sposób który może przeszkadzać innym pilotom. Balast całkowity łącznie z wyposażeniem dodatkowym i paralotnią nie może przekraczać 33 kg.

W przypadku, gdy dany rozmiar skrzydła nie posiada certyfikatu, kierownik zawodów może przyporządkować go do danej klasy zgodnie z najwyższą oceną certyfikacyjną innych rozmiarów.


12.  Stosowanie środków łączności

Wymaga się posiadanie sprawnego telefonu komórkowego. Wymaga się, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy posiadali radia UKF 2 m. Organizator wyznaczy częstotliwość podstawową do celów łączności z zawodnikami i obsługą. W czasie trwania konkurencji zawodnicy mają obowiązek prowadzenia cichego nasłuchu na tej częstotliwości.Zawodnicy mają obowiązek przekazywania za pośrednictwem posiadanych środków łączności wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, w tym także informacji o miejscu i skutkach lądowania w terenie innych pilotów.


13. Start

Kolejność startu i wybór miejsca ( przypisanie do danej wyciągarki) jest ustalane przez organizatora tak by każdy pilot startował w różnej kolejności. Każdego dnia zawodów lista startowa jest przesuwana co 10 pilotów do przodu. Wejść na teren startu mogą tylko piloci, którzy są przygotowani do startu (kompletne ubranie i wyposażenie, zapięta uprząż, skrzydło sprawdzone i wpięte w uprząż). Pilot musi wystartować w ciągu 5 minut od wejścia na start. Jeżeli zawodnik nie zdecydował się w tym czasie na start, musi ustąpić miejsca następnemu w kolejce zawodnikowi, a sam przechodzi na koniec kolejki startowej. Dozwolone są kilkukrotne starty w trakcie otwartego okna startowego. Organizator może zamknąć start w warunkach niebezpiecznych. Pilot sam jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o starcie.

Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do startu bez podania przyczyn (w szczególności zapis dotyczy sytuacji w której zachodzi podejrzenie, że kondycja fizyczna zawodnika może mu nie pozwolić na bezpieczne przeprowadzenie lotu).


14.  Dokumentacja konkurencji

Dokumentacja lotu

Loty należy zgłaszać w postaci pliku w formacie IGC, z zapisem śladu pozycji i wysokości. Zapis lotu musi posiadać prawidłowy G-record.
Pilot powinien dopilnować, aby uruchomić GPS przed startem i aby zapis lotu odbywał się w sposób ciągły.

· Proponowany interwał czasowy 5 - 15 sek
• Zalecane jest wykasowanie poprzedniego trackloga.        .         
• Jeżeli miejsce lądowania nie jest udokumentowane w sposób wystarczający (np. niemożliwość identyfikacji, niepełny tracklog), zadeklarowany przelot zostanie uznany do ostatniego prawidłowo udokumentowanego punktu GPS
• Nie stosuje się tolerancji błędu wskazania GPS.   
• Pilot zobowiązany jest po powrocie z konkurencji udostępnić sędziemu odbiornik GPS do odczytania przebiegu lotu.
• Organizator może dopuścić przesłanie śladu GPS drogą elektroniczną.


15. Pomoc z zewnątrz

Konkurencje powinny być rozgrywane między pilotami bez pomocy i kontroli z zewnątrz. Prowadzenie lub pomoc w wyszukiwaniu noszeń przez osoby i paralotnie niebiorące udziału w zawodach lub inne aparaty latające jest zabronione.


16. Pomoc pilotom w niebezpieczeństwie

Organizatorzy rozpoczną akcję ratunkową, jeżeli piloci nie zgłoszą lądowania w określonym przedziale czasu po zakończeniu konkurencji. W przypadku bezmyślnego i nieuzasadnionego nie powiadomienia organizatorów o bezpiecznie zakończonym locie, wszelkie koszty organizacji i przeprowadzenia akcji ratunkowej pokrywa pilot. 
Wszyscy piloci muszą spakować bezzwłocznie paralotnie po lądowaniu. Niezłożona paralotnia leżąca na ziemi oznacza "potrzebuję pomocy". 
Każdy pilot, który zobaczy wypadek lub sygnał wezwania pomocy, musi jak najszybciej poinformować o tym organizatora lub inne osoby, podając miejsce wypadku, ewentualnie krótki opis zdarzenia i kolor paralotni biorącej w nim udział. 
Podczas prowadzenia akcji ratunkowej uprasza się pilotów o prowadzenie tylko koniecznej korespondencji przez radio. 
Zawodnik, który wylądował, aby udzielić pomocy rannemu pilotowi, nie powinien być poszkodowany w punktacji. Decyzję w tej sprawie pozostawia się komisji sędziowskiej. 

Koszty akcji ratunkowej i koszty medyczne, które ewentualnie wynikną ponosi pilot.


17. Skargi i protesty

Skargi i protesty z powołaniem się na punkt regulaminu zawodów, zgłaszane podczas zawodów, muszą być złożone na piśmie i doręczone do organizatora zawodów lub sędziego. W przypadku nie powołania się na konkretny punkt regulaminu, skarga lub protest nie będą rozpatrywane. Skargi powinny być zgłaszane nie później niż w ciągu 24 godzin po opublikowaniu nieoficjalnych wyników i nie później niż w ciągu 1 godz. po wywieszeniu nieoficjalnych wyników. Sędzia zawodów rozpatruje skargę informując o podjętej decyzji zainteresowane strony. Protesty muszą być złożone nie później niż w ciągu 1 godziny po decyzji w sprawie zgłoszonej wcześniej skargi. Opłata za protest wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi w razie oddalenia. Protest rozpatruje Rada Pilotów. Protest musi być rozpatrywany niezwłocznie.


18. Kary

Standardowe punkty karne wynoszą 20% punktów zwycięzcy danej konkurencji. Jeżeli w wyniku nałożenia kary wyliczono wartości ujemne zawodnik otrzymuje 0 (zero) punktów za konkurencje. O wysokości kary decyduje sędzia zawodów.        
• Latanie w chmurach - 0 punktów za konkurencję. 
• Latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie zasad zawartych w regulaminie lub zasad fair play - punkty karne lub zero punktów za konkurencję, lub dyskwalifikacja.         
• Spowodowanie kolizji w powietrzu - punkty karne lub zero punktów za konkurencję. 
• Modyfikacja trackloga przed oddaniem go do weryfikacji – dyskwalifikacja z zawodów. 
• Naruszenie stref zakazanych podanych na odprawie do konkurencji – zero punktów za konkurencję.
• Brak przekazania Organizatorowi informacji o wylądowaniu w terminie wskazanym na odprawie 20% punktów zwycięzcy.      
• Nieudostępnienie Organizatorowi sprzętu do kontroli – dyskwalifikacja.


19. Punktacja XC Open Borsk

Punktacja za daną konkurencję będzie naliczana na podstawie zrzucania lotów na platformę i sumowania wyników z poszczególnych lotów. Przyjmuje się, że do klasyfikacji jest uwzględniany tylko najdłuższy lot z danego dnia zawodów.


20. Rejestracja zawodników

Rejestracja zawodników będzie prowadzona na stronie zawodów (  http://xcborsk.webs.com/). Organizator ma prawo odmówić rejestracji zawodnika bez podania przyczyn. Liczba pilotów może być ograniczona ze względów organizacyjnych do 65 osób.


21. Konkurencje

Podczas trwania XC Open Borsk będzie prowadzona 1 konkurencja:

Przelot otwarty - Konkurencja odległościowa.
Organizator określa punkt startu. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować i polecieć jak najdalej od niego w dowolnym kierunku z uwzględnieniem stref. Odległość punktowana wyznaczona zostanie od punktu startu do punktu mety przez 3 punkty zwrotne. Dystans minimalny dla którego przyznane zostaną punkty wynosi 4km.


22. Zwycięzcy

Nagradzanie zwycięzców nastąpi po ogłoszeniu wyników końcowych. Termin i miejsce zostanie podane do wiadomości po zakończeniu rywalizacji.


23. Nagrody
W zawodach XC Open Borsk 2013 przewidziane są nagrody.
Pula nagród będzie na bieżąco publikowana na stronie.